Erard Verzekeringen noodnummer

 
Brandweer en ziekenwagen zijn aanwezig op plaats van ongeval, net als de makelaar ERARD Verzekeringen nv

Privacyverklaring

 
 
 
 

Als professionele verzekeringsmakelaar houden we eraan deze wettelijke bepalingen in de kijker te zetten :

*** Deze website en digitale folder, als niet-contractueel document, is louter informatief opgesteld. Verzekeringen, waarborgen, premies, ... blijven maatwerk welke dossier per dossier besproken dienen te worden. De verschillende pagina's en simulaties in deze folder hebben dan ook een zuiver informatieve waarde. De inlichtingen die voorkomen in deze folder worden u uitsluitend ten informatieve titel verstrekt en volledig kosteloos.  De verstrekte informatie vormt dan ook geen aanbod van bank- of verzekeringsdiensten of -producten.  ERARD Verzekeringen nv kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch wettelijk noch contractueel, voor de schade die gebeurlijk wordt opgelopen ingevolge het gebruik van de folder en/of zijn inhoud. De voorbeeld verzekeringspremies, vermeld in deze folder, kunnen steeds wijzigen door indexatie, aanpassing, ... . Voor precieze informatie, een professioneel advies, een gepersonaliseerd voorstel of een concreet aanbod moet u zich wenden tot het kantoor Erard Verzekeringen nv zelf. 

*** Mochten er klachten zijn, kan u altijd bij de zaakvoerders Bruno Erard en Pol Erard terecht voor een gesprek. Er wordt graag tijd gemaakt om te luisteren en samen naar een oplossing te zoeken. Daarnaast is er ook de OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (Telefoon: +32(2) 547.58.71) waaraan wij onze medewerking verlenen.

 

ERARD Verzekeringen nv
Nieuwe Kalsijde 5b
8920 Langemark-Poelkapelle

Tel 1e lijn: 057/48.57.57 ( tussen 8u & 17u )
Fax: 057/48.71.51
Noodnummer 24/24u bij schade: 0473/57.57.57
E-mail:
info@erard.org
FSMA(*) 13591 & BIV 201229
Ondernemingsnummer 0
434.821.504

*Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door  de FSMA,
te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op
www.fsma.be.

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels*”
en
deelt u in u dit verband volgende informatie mee:

*Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van  financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

 

Onze dienstverlening


Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Ons kantoor is actief in de volgende verzekeringstakken:

1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 4: Casco rollend spoorwegmaterieel; 5: Luchtvaartuigcasco; 6: Casco zee- en binnenschepen; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 11: BA luchtvaartuigen; 12: BA zee- en binnenschepen; 13: Algemene BA; 14: krediet; 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen
niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.


Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

 

Gedragsregels


Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels”, zoals bepaald in de wet van 30 juli 2013 tot verstrekking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft. Meer informatie over de wijze waarop ons kantoor deze gedragsregels invulling geeft (waaronder de polisvoorwaarden en in voorkomend geval de aard, frequentie en het tijdschema van de rapporten), kan u raadplegen op ons kantoor. Op ons kantoor kan u tevens deze actuele informatie verkrijgen op duurzame drager. De informatie over belangenconflicten vindt u in bijlage.

 

Informatieverstrekking via de website van ons kantoor


Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, gebruikt ons kantoor in een aantal gevallen haar website voor bepaalde algemene informatieverstrekking aan haar klanten. Ons kantoor gaat ervan uit dat informatieverstrekking in deze vorm past in de context waarin wij met onze klanten zaken doen of gaan doen, als bewezen is dat u als klant regelmatig toegang heeft tot het internet. Het feit dat u, in voorkomend geval als klant een e-mailadres opgeeft om met ons kantoor zaken te doen, geldt volgens de wet als bewijs dat u als klant regelmatig toegang heeft tot het internet.

 

Juiste en volledige informatieverstrekking


Voor onze dienstverlening is ons kantoor afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Daarom is het belangrijk dat u als klant ons kantoor juiste en volledige informatie aanlevert bij aanvang en tijdens de looptijd van onze dienstverlening. Wanneer u ons kantoor onjuiste of onvolledige informatie bezorgt, kan ons kantoor niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan. In kader van onze dienstverlening zal ons kantoor u diverse documenten toezenden of aanreiken. Documenten die u steeds aandachtig moet doornemen en waarvoor u ons kantoor moet contacteren voor eventuele opmerkingen en/of toelichtingen. In ieder geval vraagt ons kantoor u om alle documenten steeds zelf te controleren en vast te stellen of deze opgesteld zijn in overeenstemming met uw verlangens en behoeften.

 

Klachtenbehandeling


Ons kantoor doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.  U kan steeds bij ons kantoor terecht voor uw vragen en problemen. Mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen, kan u steeds terecht bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 –
info@ombudsman.aswww.ombudsman.as.

 

Confidentialiteit


Iedere partij, dit wil zeggen zowel ons kantoor als uzelf als klant, zal geen vertrouwelijke informatie, waarover zij beschikt in kader van onderhavige relatie, meedelen aan derde partijen behoudens wettelijke uitzondering of behoudens de voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie.

 

“De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor
het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie  terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft”.

Belangenconflictenbeleid van ons kantoor

 

1.     Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

2.     Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

-       Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;

-       Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;

-       Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;

-       Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.

-       Situaties eigen aan ons kantoor, bijvoorbeeld ons 2e kantoor met dienstverlening als bankagentschap & vastgoedmakelaar.

 

3.    Welke maatregelen neemt ons kantoor

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

-       Een interne instructienota;

-       Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;

-       Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;

-       Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

-       Een aangepast verloningsbeleid. (Ons kantoor gebruikt uitsluitend vaste verloning, welke niet gebonden is aan de realisatie van commerciële doelstellingen.)

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

4.    Wat is de procedure?

 

5.    Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

Overzicht van de kernwoorden van de Erard website Classic car Classic cars Klassieke auto Klassieker Klassiekers Verzekering classic car Verzekeringsinformatie classic car Old timer Old timer autoverzekering Oldtimer cars Simulatie autoverzekering Goedkope autoverzekering voor uw oldtimer en classic car Goedkope oldtimerverzekering Oldtimerverzekering West-Vlaanderen Verzekeringen West-Vlaanderen Oldtimerverzekering Langemark Oldtimer verzekeringspolis Langemark Verzekering oldtimer Verzekeringspolis oldtimers Oldtimers premies Oldtimer verzekeringspremies en tarieven vergelijken verzekering oldtimer vergelijken autoverzekering beste oldtimerverzekering zeer scherpe premies oldtimerverzekering premies oldtimerverzekering offerte oldtimerverzekering gratis en vrijblijvende offerte verzekeringspolis oldtimers specialist in oldtimerverzekeringen verzekering oldtimer auto / moto / tractor / bromfiets gratis offerte oldtimerverzekering goedkoopste oldtimer verzekering oldtimerverzekering premie prijs tarief dagelijks gebruik oldtimer oldtimerverzekering voor dagelijks gebruik oldtimerverzekering voorwaarden oldtimerverzekering vergelijken informatie verzekeringen erard erard verzekeringen oldtimer verzekeringen erard beurzen oldtimers oldtimer auto oldtimer moto oldtimer bromfiets oldtimer tractor oldtimer bromfiets beperkt gebruik hobbygebruik vrije tijds wagen sporadisch gebruik Partner verzekeringsmaatschappijen Actel Fortis AG AG Insurance Allianz AGF Argenta Aras Axa Baloise Mercator Nateus Avero Belfius Corona Kilometerverzekering Das Arag Lar Audi Euromex De Federale Ethias Europ Assistance Mondial Assistance Touring Wegenhulp Federale Verzekering Fidea Generali ING Inter Partner Assistance KBC Landbouwkrediet Crelan Securex Optimco P&V Partners verzekeringen Nationale Suisse PnP Piette en Partners Servis Opel Verzekering Citroën Verzekering Volvo Insurance Vivium ZA Verzekeringen

 

Uniek in België : De ERARD hobbytimerverzekering !

Hebt u al gehoord van de speciale Erard verzekering voor hobbytimers ?
Wagens zoals BMW Z3, Mazda MX5, Porsche 993, Ferrari 360, Lotus Elise, Mercedes SL, Aston Martin DB7, ... welke nog géén 25 jaar oud zijn, en dus nog géén oldtimer zijn, kunnen voor een jaarpremie BA van 205 euro verzekerd worden. Zonder beperkingen van kilometers, rijtijden, ... .

Hobbytimer aan 200 euro bijvoorbeeld bmw , maserati , porsche

Contact info

ERARD Verzekeringen nv
Nieuwe Kalsijde 5 b
8920 Langemark

Tel 057/48.57.57
Fax 057/48.71.51
E-mail info@erard.org

FSMA 13591

(Klik hier voor wegenkaart)

Development by Faromedia

  Brocom Fvf kwaliteitslabel voor Erard